Publicita EU

Umíme zajistit a dodat veškerou potřebnou publicitu projektům dotovaným EU apod. - vše od gravírovaných trvalých desek, přes billboardy a letáky až po publikace.

Základní kámen budovy dotované z programu EU Příjemce dotace má povinnost informovat veřejnost o tom, že jeho projekt je spolufinancován z fondů EU. Tato povinnost je daná nařízením Evropské komise č.1828/2006 (Kapitola II, Oddíl 1, Článek 8 a 9), kdy je příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel ze strukturálních fondů prostřednictvím níže uvedených opatření.

Finanční spoluúčast EU musí být zdůrazněna během veškerých činností realizace projektu, při zahájení, v průběhu realizace i při prezentaci projektu např. v médiích, na internetu, v interních a výročních zprávách o realizaci projektu, během konferencí a seminářů atp.

Publicitou projektu je např. informační panel, pamětní deska z mosazi, hliníku a alternativních materiálů, tabule, plakáty, případně i letáky s příslušným textem a vizuální symbolikou, informace zveřejněné na internetu, inzerce v časopisech nebo novinách, tedy informace na všech myslitelných médiích. Konkrétní formy a pravidla jsou daná a popsána v Příručce pro příjemce příslušného operačního programu.

Více info:
Manuál a pravidla pro publicitu Evropského sociálního fondu v ČR na www.esfcr.cz.

Ke stažení:
Prováděcí dokument OP 'Vzdělání pro konkurenceschopnost'
Publicitě je věnovaný text od strany 132. Zdroj www.msmt.cz

Prováděcí dokument OP 'Vzdělání pro konkurenceschopnost'
Zdroj www.mpo.cz