Zpracování osobních údajů

Informovaný souhlas zákazníků - fyzických osob

Úvod

  Tento Informovaný souhlas se týká Vašich osobních údajů a práv souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti v souvislosti s činností dle živnostenských oprávnění – zejména výroby reklamy a obchodní činnosti. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy. Zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). v souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

Správce

  Správcem osobních údajů je společnost Reklama Klapka s.r.o. se sídlem ulice Dubická 991, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25499823 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 21224 (dále jen „Správce nebo Společnost“).

Osobní údaje

  Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje zajišťované správcem patří, zejména jméno a příjmení, obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo, bydliště, telefon, email a případně další údaje.

Právní důvod zpracování osobních údajů

  Zpracování je zákonné a vychází z právních předpisů a to zejména z.č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a prováděcích předpisů. Dalším právním základem zpracování osobních údajů je splnění zákonné povinnosti vyplývající zejména z.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, z.č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a na základě našeho smluvního vztahu.

Rozsah zpracování osobních údajů

  Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu pro výrobní a obchodní činnost a nejsou poskytovány komerčně třetím osobám. Jsou poskytovány pouze smluvním partnerům za účelem zajišťování poskytovaných služeb.

Účel zpracování osobních údajů

  Společnost jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

  • Realizace činnosti Správce
  • vedení vnitřní evidence zákazníků - klientů
  • Splnění zákonné povinnosti / viz výše /

Doba zpracování osobních údajů

  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu.

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně pracovníky společnosti při vstupu a jsou zpracovávány i v elektronické podobě s omezeným přístupem.

Práva subjektů údajů – poučení

  Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

  Subjekt bere na vědomí, že správce je povinen osobní údaje včetně údajů, která budou zjištěna v souvislosti s registrací subjektu, poskytnout určeným státním orgánům a institucích v souladu s právními předpisy.

  Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

  Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Povinnost k vymazání není, pokud správce plní svou zákonnou povinnosti / například informační ve vztahu ke státním orgánům /.

  Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů, toto právo nelze uplatnit v případech plnění zákonné povinnosti správce. Omezení znamená, že označené osobní údaje nebude správce po dobu omezení zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Toto se však netýká splnění zákonné povinnosti správce.

  Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany
  • pro účely přímého marketingu
  • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely

  Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

  Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Povinné zpracování údajů

  Zpracování osobních údajů správcem je povinné pouze na základě právních předpisů.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018.